Selecteer een pagina

algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN SLIJTERIJ BOORSMA

Geborgde werkwijze alcoholwet
09-03-2023

Verantwoorde alcoholverkoop is voor Slijterij Wijnhandel Boorsma B.V. erg
belangrijk. Slijterij Boorsma wil bij het bestellen van wijn geen alcohol
bezorgen aan jongeren onder de achttien jaar.

In dit document, de geborgde werkwijze, wordt omschreven hoe wij
invulling geven aan verantwoorde verkoop op afstand. Met andere woorden,
hoe de leeftijdgrens bij Slijterij Wijnhandel Boorsma wordt geborgd vanaf het
moment van bestellen (telefonisch of online) tot en met het moment van
levering. Hiermee wordt voldaan aan de in artikel 20A lid 1 sub b van de
Alcoholwet gestelde eis dat men moet beschikken over een werkwijze
waarmee wordt gewaarborgd dat de alcoholhoudende drank slechts wordt
afgeleverd op het adres van de geadresseerde (of bij een
distributiepunt) en dat de leeftijd van de persoon aan wie de
alcoholhoudende drank wordt verstrekt wordt vastgesteld en dat deze
werkwijze ook wordt gehanteerd.

Dit document is actueel en kan op elk moment worden opgevraagd. Het
document wordt ten minste één keer per jaar geactualiseerd (n.a.v. een
evaluatie) en bij iedere wijziging van de situatie. De geborgde
werkwijze omschrijft:

Hoe Slijterij Boorsma, samen met eventuele ketenpartners
(bezorgdiensten), de leeftijdsgrens bewaakt van bestelling van de wijn
tot en met de bezorging;
Hoe Slijterij Boorsma ervoor zorgt dat de werkwijze duidelijke en
helder kenbaar wordt gemaakt voor medewerkers, eigen bezorgers en/of
anderen die werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van Slijterij Boorsma
Hoe Slijterij Boorsma controleert op de juiste naleving van de
geborgde werkwijze en hoe, naar aanleiding van evaluaties van de
werkwijze, eventuele veranderingen worden doorgevoerd.


Proces (conform artikel 5.2, lid 1 onder a en b van het Alcoholbesluit)
Bij online bestellingen is het verplicht dat de koper aangeeft tenminste
18 jaar en ouder te zijn.
Bij telefonische bestelling wordt gevraagd of de koper 18 jaar of ouder
is. Tevens wordt in alle gevallen aan de klant gemeld dat bij aflevering
degene die het pakket in ontvangst neemt 18 jaar of ouder moet zijn en
zich desgevraagd ook dient te legitimeren.
Bij aflevering door externe bezorgdiensten zal altijd een leeftijdscheck
gedaan worden. De ontvanger dient een geldig identiteitsbewijs te tonen,
conform artikel 20 lid 2 van de Alcoholwet.
De eigen bezorgdienst van Slijterij Boorsma controleert bij aflevering de
geboortedatum aan de hand van de aflevergegevens én het ID-bewijs dat u
gereed houdt. Wanneer u reeds door eerdere controle van de eigen
bezorger geïdentificeerd bent en u wordt herkend door de eigen bezorger
en/of het is evident dat u ouder bent dan 25 jaar, dan kan dit ook als
verificatie worden gezien. Legitimatie op verzoek van de bezorger blijft
echter te allen tijde verplicht.
Afleveren bij de buren, of wijn achterlaten zonder dat er iemand thuis
is, is niet toegestaan. Het pakket zal weer door de bezorger meegenomen
worden. In geval van externe bezorging zal het pakket naar een
afhaallocatie gebracht worden. Op vertoon van een geldig
legitimatiebewijs kan het pakket binnen een week afgehaald worden,
daarna gaat het pakket terug naar de afzender. Bij eigen bezorging zal
het pakket retour genomen worden en kan het in de Slijterij Boorsma winkel
afgehaald worden, of opnieuw ter verzending aangeboden worden. De
verzendkosten zijn voor rekening van de koper.Informatievoorziening medewerkers (conform artikel 5.2, lid 1 onder c
van het Alcoholbesluit)
Al onze medewerkers zijn geïnformeerd betreffende deze geborgde
werkwijze en worden hier regelmatig op gecontroleerd.

Slijterij Boorsma doet steekproefsgewijs onderzoek of alle partijen zich houden aan
de geborgde werkwijzen alcoholwet. Deze steekproeven voert Slijterij Boorsma minimaal 3x per jaar uit.

Dit doet Slijterij Boorsma door zelf bestellingen te plaatsen en te controleren of er daadwerkelijk om een geldig legitimatiebewijs word gevraagd en/of de alcohol houdende drank bij niet thuis weer mee genomen word door het vervoersbedrijf. De bestelling moet bij een afhaalpunt afgehaald worden of geretourneerd worden bij Slijterij Boorsma.

Als Slijterij Boorsma tijden de steekproeven waarneemt dat een van de betrokken partijen niet volgens de
geborgde werkwijzen werkt zal Slijterij Boorsma direct stappen ondernemen om de partij aan te spreken en
proberen samen tot een oplossing te komen die leidend is naar de geborgde werkwijzen alcoholwet.
Bij herhaaldelijk verbreken van deze afspraken zal Slijterij Boorsma genoodzaakt zijn om met een andere partij
die wel volgens de geborgde werkwijzen wil werken een samenwerking aan te gaan.


Controle (conform artikel 5.2, lid 1 onder d van het Alcoholbesluit)
Elke jaar worden bij alle winkels de geborgde werkwijze geëvalueerd en
waar nodig bijgestuurd.Meer weten over verantwoord alcoholgebruik?
nix18.nl
STIVA.nl

———————————————————————————-

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Slijterij Boorsma: de gebruiker van de algemene voorwaarden; Consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep; Overeenkomst: de overeenkomst tussen Slijterij Boorsma en de consument; Consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 1 Wettelijk verplichte leeftijd betreffende gebruik webshop

De consument is zich er van bewust dat hij/zij de minimale leeftijd van 18 jaar moet hebben. Door plaatsing van een bestelling op onze webshop geeft consument aan dat hij/zij voldoet aan deze wettelijk gestelde minimale leeftijd.

Artikel 2 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Slijterij Boorsma en een consument waarop Slijterij Boorsma deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden  zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten  met Slijterij Boorsma, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 Prijzen

1. Aile prijzen op de website van de Slijterij Boorsma staan zowel inclusief als exclusief het huidig geldende BTW tarief.

2. Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de website van Slijterij Boorsma onder voorbehoud van prijswijzigingen en typfouten. Slijterij Boorsma heeft het recht om de consument,voor levering, cq acceptatie, te informeren over prijsfouten.

3. De producten van Slijterij Boorsma worden geleverd tegen de prijzen op de datum van de bestelling.

4. Indien de consument niet akkoord gaat met de prijswijziging heeft Slijterij Boorsma alsmede de consument het recht om de overeenkomst kosteloos te annuleren.

5. Berekeningen voor verzendkosten, aanbiedingen, kortingen, etc gaan altijd over de bedragen exclusief BTW.

Artikel 4 Aanbiedingen en offertes

1. Aile aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij Slijterij Boorsma om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.

2. Slijterij Boorsma is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument, bij voorkeur schriftelijk, binnen 30 dagen geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3. Slijterij Boorsma kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwe!een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Slijterij Boorsma daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Slijterij Boorsma anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Slijterij Boorsma niet tot levering van een dee!van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een

overeenkomstig dee!van de opgegeven prijs.

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 5 Totstandkoming van de overeenkomst

1. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van het aanbod van Slijterij Boorsma op internet of anderszins. Acceptatie vindt plaats na ontvangst van uw bestelling door Slijterij Boorsma. Bij Acceptatie ontvangt de consument een bevestiging, mondeling, via E-mail of anders.

2. Slijterij Boorsma is gerechtigd bestellingen of opdrachten te weigeren dan wei bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Slijterij Boorsma dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 6 Herroeping van de overeenkomst

1. Indien uw bestelling nog niet is verzonden, kunt u binnen 7 dagen uw order kosteloos annuleren.

2. De consument is gerechtigd om de bestelling binnen 8 dagen na levering te

retourneren. Retourzendingen dienen in de originele verpakking, onbeschadigd en voldoende gefrankeerd verzonden te worden. De consument dient vooraf de retourzending te melden op Slijterij Boorsma. Niet aangemelde zendingen worden niet vergoed. Slijterij Boorsma behoudt zich het recht om een gedeelte van het bedrag terug te beta!en wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt ofna ontvangst zijn beschadigd.

Als de zegel of capsule van een product is beschadigd, zal Slijterij Boorsma niet overgaan tot terugbetaling.

Artikel 7 Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering afmagazijn van Slijterij

Boorsma.

2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering

bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat Slijterij Boorsma hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval aile aanvullende kosten verschuldigd zijn.

4. Opgegeven levertijden van Slijterij Boorsma zijn indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de levertermijn zal Slijterij Boorsma u dat via E-mail melden. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan 30 dagen overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht  Bij overschrijding van een termijn dient de consument Slijterij Boorsma schriftelijk in gebreke te stellen. De consument is gerechtigd om bij overschrijding van de levertermijn de overeenkomst te annuleren.

5. lndien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan Slijterij Boorsma de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de consument de resultaten van de daaraan

voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. lndien Slijterij Boorsma gegevens behoeft van de consument in het kader van

uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat consument deze aan Slijterij Boorsma ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 8 Garantie

1. Slijterij Boorsma garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook

2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en consument van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Slijterij Boorsma.

3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 6 maanden na levering.

4. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

5. lndien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Slijterij Boorsma de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwe!, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door consument, naar keuze van Slijterij Boorsma

vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt consument zich reeds nude vervangen zaak aan Slijterij Boorsma te retourneren en de eigendom daarover aan Slijterij Boorsma te verschaffen.

6. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Slijterij Boorsma, consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wei trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

7. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Slijterij Boorsma in beginsel

niet aansprakelijkheid voor gevolgschade.

Artikel 9 Monsters en modellen

1. Indien door Slijterij Boorsma een model of monster is getoond ofverstrekt aan consument, dan stemt de zaak daarmee overeen, tenzij het verstrekken  gold als wijze van aanduiding.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

1. Slijterij Boorsma blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 11Onderzoek, reclames

1. De consument is gehouden het geleverde op het moment van (at)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen  met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering

schriftelijk aan Slijterij Boorsma te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wei onredelijk bezwarend is.

3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht dagen na

ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Slijterij Boorsma met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Slijterij Boorsma gerechtigd aile kosten voor reparatie ofvervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.

4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft consument

verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst consument gebrekkige zaken te retoumeren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Slijterij Boorsma en op de wijze zoals door Slijterij Boorsma aangegeven.

Artikel 12 Risico-overgang

1. Het risico van verlies ofbeschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op consument over op het moment waarop deze aan

consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van consument of van een door consument aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 13 Incassokosten

1. Is de consument in gebreke of in verzuim methet nakomen van een ofmeer van zijn verplichtingen, dan komen aile redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van consument

2. Slijterij Boorsma is gerechtigd om bij uitblijven van de betaling de vordering ter incasso over te dragen.

3. In ieder geval is de consument in het geval van een geldvordering

buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 50,00

4. Indien Slijterij Boorsma aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke

redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in

aanmerking.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

1. Indien door Slijterij Boorsma geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Slijterij Boorsma jegens consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.

2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de Slijterij Boorsma beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wei terugbetaling van de koopprijs.

3. Onverminderd het bovenstaande is Slijterij Boorsma niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en I of grove schuld en I of verwijtbaar handelen, dan wei onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van consument.

4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove

schuld van Slijterij Boorsma ofzijn ondergeschikten.

Artikel 15 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij

daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, aile van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Slijterij Boorsrna geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Slijterij Boorsma niet in staat is de verplichtingen nate komen. Werkstakingen in het bedrijfvan Slijterij Boorsma worden daaronder begrepen.

3. Slijterij Boorsma heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt  nadat Slijterij Boorsma zijn verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de

verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode Ianger duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voorzover Slijterij Boorsma ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Slijterij Boorsma gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst

Artikel 16 Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van Slijterij Boorsma is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

Niettemin heeft Slijterij Boorsma het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 17 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen Slijterij Boorsma en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 18 Retourzending bij niet thuis
1. Mocht de klant niet thuis zijn wanneer het bestelde product door de pakketdienst of bezorger wordt aangeboden, dan moet volgens de drank- en horecawet de bestelling geretourneerd worden. Slijterij Boorsma zal dan opnieuw het pakket verzenden, waarbij de nieuwe verzendkosten voor rekening van de consument zijn.